برنامه درسی دوره

سازمان های بین المللی مرتبط با HSE
سازمان بین المللی استاندارد: ISO
استانداردهای HSE زیر مجموعه ISO
مقدمه و تاریخچه ISO45001
هدف سیستم OHS
چرخه PDCA
1- دامنه - Scope
2- مراجع قانونی
3- اصطلاحات و تعاریف- 2 Normative references
4- محیط سازمانی
5- رهبری و مشارکت کارکنان
6- برنامه ریزی Planning
7- پشتیبانی
8- عملیات Operation
9- ارزیابی عملکرد
10- بهبود
شرکت در دوره
  • 2,500,000 ریال
  • 1 هفته, 3 روز
0 دانشجو ثبت نام کرد