تعمیر برد الکترونیکی یخچال و کولرهای اسپیلت از شایستگی های حوزه الکترونیک است که شامل کارهای اندازه
گیری الکتریکی و الکتریسیته، تست و راه اندازی مدارهای دیودی و ترانزیستوری، کار با حسگرها و عملگرها در سیستم
های برودتی، کار با مدارات مقایسه کننده OP-AMP و مدارات راه انداز و میکروکنترلرها، نقشه خوانی و تحلیل برد
های الکترونیکی سیستم های برودتی، عیب یابی و تعمیر بردهای الکترونیکی سیستم های برودتی و شناسایی کد های
خطا می باشد. این استاندارد با مشاغل تعمیرکار کولر اسپیلت و یخچال در ارتباط است
سرفصل این دوره مطابق با کد استاندارد۷۴۲۱۲۰۰۳۰۰۰۰۰۱۱ ازسازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد

 

تعمیرات تخصصی بردالکترونیکی یخچال و اسپیلت

مدت دوره:۴۰ساعت و در ۲۰جلسه

ارائه گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای مطابق با تفاهم نامه دانشگاه جامع علمی-کاربردی و سازمان 

روز و ساعت دوره با هماهنگی استاد و در جلسه توجیهی مشخص می شود

برنامه درسی دوره

عیب يابی و تعمیر بردهای الکترونیکی سیستم های برودتی و شناسايی کد های خطا
نقشه خوانی و تحلیل برد های الکترونیکی سیستم های برودتی
کار با مدارات مقايسه کننده OP-AMP و مدارات راه انداز و میکروکنترلرها
کار با حسگرها و عملگرها در سیستم های برودتی
تست و راه اندازی مدارهای ديودی و ترانزيستوری
اندازه گیری الکتريکی و الکتريسیته

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در دوره10 SEATS LEFT
  • 22,500,000 ریال
  • 1 روز, 16 ساعت
  • 10 ظرفیت
50 دانشجو ثبت نام کرد